Y DƯỢC CÔNG NGHỆ CAO

Nghiên cứu về y dược công nghệ cao, các sản phẩm về y dược, xuất nhập khẩu nông sản phẩm